VILKÅR

Alminnelige vilkår for avtale om levering av Smartly produkter/tjenester

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND

1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for levering og bruk av Smartly tjenester (Tjenesten).

1.2 Avtalens parter er Smartly (org nr. 999 323 928) og mottaker/bruker av Tjenesten (Kunden).

1.3 Dersom Tjenesten er bestilt av en boligsammenslutning, plikter vedkommende boligsammenslutning å gjøre beboerne som gis tilgang til Tjenesten kjent med hvilke Tjenester som er bestilt og besørge at beboerne har lest og akseptert å være bundet av disse Alminnelige vilkår før Tjenesten tas i bruk. Boligsammenslutningen er ansvarlig for beboere eller tredjeparts bruk av Tjenesten.

1.4 Dersom Kunden er en boligsammenslutning kan den enkelte beboer bestille individuelle tjenester ved å inngå egen avtale direkte med Smartly om slike tjenester.

2. AVTALEDOKUMENTER

2.1 Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av Kundens bestilling og Alminnelige vilkår for Tjenesten.

2.2 De til enhver tid gjeldende vilkår er også tilgjengelige på Smartly sin nettside www.smartly.no.

2.3 Avtale inngås ved at Kunden undertegner bestillingsskjema der disse Alminnelige vilkår inngår og/eller aksepterer Avtalen elektronisk.

3. KREDITTVURDERING OG SIKKERHETSSTILLELSE

3.1 Smartly inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da Tjenesten innebærer et kredittelement, har Smartly saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at Smartly til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt innhente kredittvurdering av Kunden.

3.2 Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter Smartlys mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Smartly avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

4. ANGRERETT

4.1 Dersom Kunden er en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet tilsendt.

4.2 Dersom Kunden gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for den delen av Tjenesten som Kunden har kunnet ta i bruk. Dette gjelder imidlertid kun dersom rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen ble gitt etter uttrykkelig anmodning fra Kunden. Dersom slik uttrykkelig anmodning ikke ble gitt, skal Smartly tilbakeføre alle betalinger fra Kunden dersom Kunden benytter seg av angreretten.

5. LEVERANDØRSKIFTE

5.1 Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til Smartly, er Kunden selv ansvarlig for å si opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er). Unntak gjelder dersom det avtales særskilt at Smartly skal si opp avtale for kunde, og får skriftlig fullmakt til å forestå nødvendige handlinger i forbindelse med leverandørskiftet. Slik fullmakt skal angis i eget skjema.

6. BREDBÅND OG KOMMUNIKASJONSLØSNING MV.

6.1 Det er en forutsetning for å levere og bruke Tjenesten at Kunden har tilgjengeliggjort bredbånd og kommunikasjonsutstyr som oppfyller Smartlys minimumskrav for den Tjenesten som skal leveres (Jfr. www.smartly.no). Kunden er ansvarlig for alle kostnader knyttet til bredbåndsnett og annet utstyr som er nødvendig for å motta og bruke Tjenesten.

6.2 Kunden samtykker til at Smartly benytter Kundens bredbåndlinje til å kommunisere datatrafikk til sine sentrale løsninger.

6.3 Bruk av Tjenesten forutsetter at Kunden løpende holder programvare på utstyr som benyttes i tilknytning til Tjenesten oppdatert i henhold til siste tilgjengelige versjoner. Kunden er selv ansvarlig for å besørge at nødvendige oppdateringer gjøres.

7. EIERSKAP OG ANSVAR FOR UTSTYR

7.1 Kunden er eier av alt utstyr som benyttes for leveranse av Tjenesten og er selv ansvarlig for at dette fungerer etter sin hensikt.

7.2. Kunden er ansvarlig for vedlikehold og nødvendig oppgradering m.v. av utstyret.

7.3 Smartly er ikke under noen omstendighet ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som benyttes i tilknytning til Tjenesten, eller for skade eller tap slikt utstyr påfører Kunden eller tredjemann.

8. SERVICE

Dersom annet ikke er særskilt skriftlig spesifisert gjelder følgende for service:8.1 Kunden forplikter seg til å sette seg inn i betjeningen av Tjenesten og tilknyttet utstyr i henhold til tilgjengelig dokumentasjon.

8.2 Kunden skal regelmessig teste utstyret og ved mistanke om feil, varsle Smartly. Smartly vil der det er mulig foreta fjerndiagnostisering og fjernservice fra kundesenter.
8.3 Ved behov for servicetekniker er kunden selv ansvarlig for å kontakte elektroinstallatør.

8.4 Dersom Kunden er en boligsammenslutning, er det kun medlemmer av boligsammenslutningens styre som skal håndtere service og varsling av feil på fellestjenester til kundeservice hos Smartly. Jf. Pkt.15 og Pkt.16

8. SERVICE

9. GENERELT OM BRUK AV TJENESTEN9.1 Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Smartly og/eller produsenten av monterte produkter har tilgjengeliggjort for Tjenesten (FDV).

9.2 Tjenesten kan kun brukes sammen produkter, utstyr og tjenester som til enhver tid er godkjent av Smartly (jf. www.smartly.no). Kunden aksepterer at enhver bruk av Tjenestene i tilknytning til eller i kombinasjon med utstyr eller andre tjenester som ikke er godkjent av Smartly innebærer et brudd på de Alminnelige vilkår for Tjenesten.

9.3 Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten i strid med disse Alminnelige vilkår, til kommersielle eller lovstridige forhold, eller på annen måte misbruke eller forsøke å manipulere Tjenesten. Tjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte.

9.4 Bruk av Tjenesten i strid med dette punkt 9 gir Smartly rett til å stanse Tjenesten og heve avtalen med Kunden med umiddelbar virkning.

9. GENERELT OM BRUK AV TJENESTEN

9.1 Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Smartly og/eller produsenten av monterte produkter har tilgjengeliggjort for Tjenesten (FDV).

9.2 Tjenesten kan kun brukes sammen produkter, utstyr og tjenester som til enhver tid er godkjent av Smartly (jf. www.smartly.no). Kunden aksepterer at enhver bruk av Tjenestene i tilknytning til eller i kombinasjon med utstyr eller andre tjenester som ikke er godkjent av Smartly innebærer et brudd på de Alminnelige vilkår for Tjenesten.

9.3 Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten i strid med disse Alminnelige vilkår, til kommersielle eller lovstridige forhold, eller på annen måte misbruke eller forsøke å manipulere Tjenesten. Tjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte.

9.4 Bruk av Tjenesten i strid med dette punkt 9 gir Smartly rett til å stanse Tjenesten og heve avtalen med Kunden med umiddelbar virkning.

10. STENGING OG BRUKERRESTRIKSJONER

10.1 Smartly kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal så langt som mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd.

10.2 Smartly har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen én (1) måned etter Kunden har mottatt skriftlig varsel om stenging, eller dersom Kunden opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenesten. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Smartlys til enhver tid gjeldende prisliste. Smartly er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. I de tilfellene stengingen skyldes Kundens forhold, påløper kostnader for Tjenestene i inntil tre måneder etter stenging (i oppsigelsestiden, jf. punkt 11.3). Dersom Kunden er i bindingstid (jf. punkt 11.2, punkt 11.3 eller punkt 11.4), påløper Avtalens kostnader inntil bindingstiden har utløpt.

10.3 I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner har Smartly etter forutgående varsel rett til tilgang til Kundens eiendom og boenhet hvor utstyret som muliggjør levering av Tjenesten er installert.

10.4 Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på Smartly sin nettside (jf. www.smartly.no).

11. AVTALENS VARIGHET, OPPSIGELSE

11.1 Avtalen løper fra den dato Kunden har bestilt Tjenesten eller den dato hvor første overtagelse av en ny boenhet i en boligsammenslutning er utført.

11.2 Avtalen kan sies opp med én (1)  måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen fant sted. Dersom Kunden er en boligsammenslutning er denne ansvarlige for oppsigelse på vegne av boligsammenslutningen.

11.3 Dersom Avtalen sies opp av Kunden vil ikke forhåndsbetalt beløp refunderes. Smartly har ikke rett til å si opp avtalen dersom den er forhåndsbetalt.

11.4 Dersom ikke annet er avtalt, vil Tjenesten bli avsluttet ved opphør av Avtalen. Dersom Kunden er en boligsammenslutning, plikter vedkommende boligsammenslutning å informere beboerne om uten ugrunnet opphold.

12. ENDRING AV TJENESTENE

12.1 For Tjenester uten bindingstid har Smartly rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, etter minst én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Smartly avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

12.2 For Tjenester med bindingstid har Smartly rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner etter minst én (1) måneds varsel dersom endringen skyldes forhold utenfor Smartlys kontroll, herunder omfattet men ikke begrenset til pålegg fra offentlige myndigheter eller endringer som skyldes forhold på Smartlys samarbeidspartneres og leverandørers side. Dersom endringen er til ugunst for Kunden, har Kunden en vederlagsfri rett til å heve avtalen.

12.3 Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at endring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen. Dersom det dreier seg om vesentlige endringer til ugunst for Kunden anses Kunden likevel ikke å ha godtatt endringen uten etter uttrykkelig aksept. Dersom uttrykkelig aksept ikke gis, skal Smartly avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

12.4 Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

13. PRIS OG ENDRING AV PRIS

13.1 Kunden skal betale de engangskostnader, månedsbeløp, og eventuelle variable- og bruksavhengige kostnader som er angitt ved bestilling.

13.2 Prisen kan ikke endres for Tjenester med bindingstid. Unntak fra dette gjelder for prisendringer som skyldes endringer i Tjenesten som er utenfor Smartlys kontroll, herunder endringer i offentlige myndigheters avgifter. Kunden har i så tilfelle krav på minst én (1) måneds varsel før endringen settes i kraft. Dersom en endring som er til ugunst for Kunden ikke godtas, skal Smartly avstå fra å gjøre endringen eller avslutte avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.  Pris på Tjenester uten bindingstid kan endres med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Smartly avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft

14. FAKTURERING OG BETALING

14.1 Dersom ikke annet er avtalt vil etableringsavgift faktureres ved påbegynt leveranse. Annen fakturering påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk. Fakturagebyr kan tilkomme. For øvrig følger fakturering og betaling Smartlys til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår (se www.smartly.no).

14.2 Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkasso- lovgivningen.

14.3 Dersom Kunden mener atdet er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Smartly sin kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

14.4 Dersom Kunden er en boligsammenslutning, sendes faktura for felles Tjenester til vedkommende boligsammenslutning ved styret.

15. MANGLER OG REKLAMASJON

15.1 Kunden må melde fra om feil ved Tjenesten til Smartlys kundeservice innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget/eller burde ha blitt oppdaget.

15.2 Dersom feil gjelder fellestjenester i en boligsammenslutning meldes feil til boligsammenslutningens styre som skal håndtere varsling.

15.3 Smartly svarer ikke for feil ved Tjenesten som skyldes feil ved Kundens bruk av Tjenesten eller tilknyttet utstyr. Smartly er heller ikke ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som er tilknyttet Tjenesten eller for feil eller mangler forårsaket av slikt utstyr.

16. FEILRETTING OG FJERNSERVICE

16.1 Smartly er kun ansvarlig for feilretting på den del av Tjenesten som er levert av Smartly.

16.2 Kunden skal undersøke om feilen er innenfor eget eller Smartlys drifts- og vedlikeholdsansvar. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Smartly måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge innenfor Kundens eget ansvar, eksempelvis eget eller tredjeparts utstyr, kabling, kommunikasjonsløsning m.v..

16.3 Dersom Kunden er en boligsammenslutning, er det kun medlemmer av boligsammenslutningens styre som skal håndtere varsling av feil.

17. HEVING

17.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning.

17.2 Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Smartly, at Kunden gjør endringer på utstyret, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten.

17.3 Dersom Smartly hever Avtalen på grunn av Kundens mislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Smartly. Videre plikter Kunden å betale det tap Smartly har blitt påført som følge av misligholdet, herunder (men ikke begrenset til) utgifter til eventuell henting av utstyr i det tilfellet Smartly har eiendomsrett til dette.

18. ERSTATNING

18.1 Smartly er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Smartlys kontroll og som Smartly ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Smartly sitt erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte og påregnelige merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden som påføres tapet betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.

18.2 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Smartly har forårsaket skaden ved grov uaktsom eller forsettlig opptreden.

18.3 Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra Smartly sin side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Smartly, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, strøm- og nettkostnader, avsavnstap og følgetap. Kunden kan heller ikke kreve erstattet tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr eller Kundens bruk av Tjenestene i strid med disse Alminnelige vilkår. Smartly bærer ikke ansvaret for tap av eller skade på Kundens utstyr eller eiendeler, og Kunden må selv sørge for at slikt tap er dekket av Kundens forsikring.

18.4 Kunden er erstatningsansvarlig for direkte tap Smartly blir påført som følge av Kundens mislighold. Ansvaret er begrenset oppad til et beløp tilsvarende den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.

18.5 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Kunden har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden.

19. KUNDENS TAPSBEGRENSNINGSPLIKT OG MEDVIRKNINGSANSVAR

19.1 Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Smartlys ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

20. OVERDRAGELSE

20.1 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Smartlys forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse påløper et administrasjonsgebyr og etableringsavgift. Dette gjelder ikke ved overdragelse til husstandsmedlem ved dødsfall, og til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd når ektefelle/samboer har disponert Tjenesten i minst ett år.

20.2 Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellom- værende med Smartly være gjort opp.

20.3 Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk.
20.4 Smartly har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Ved slik overdragelse har Kunden rett på minst én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg overdragelsen, har Kunden rett til å bringe Avtalen vederlagsfritt til opphør fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at varslet overdragelse er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt overdragelsen.

21. TAUSHETSPLIKT, PERSONOPPLYSNINGER

21.1 Smartly lagrer følgende informasjon om sine Kunder; informasjon som er avgitt i forbindelse med tegning av Avtalen, samt senere informasjon om bruk av tjenester og produkter som kunden bestiller, herunder lagring pålagt ved lov. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av Avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Videre benyttes opplysningene til markedsføring, analyse av kundeadferd, varsling av vinnere i forbindelse med konkurranser og aktiviteter kunden deltar i, samt til utsendelse av nyhetsbrev og annen informasjon.

21.2 Smartly plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Smartly har fått om Kunden og Kundens bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn.

21.3 Smartly vil oppbevare opplysninger om Kunden i en rimelig og begrenset tidsperiode etter utløpet av Avtalen for eventuell senere fornyelse av abonnementsforholdet, og for utsendelse av informasjon om Smartlys produkter og tjenester.

21.4 Smartly registrerer og lagrer personopplysninger også i forbindelse med henvendelser til vår kundeservice. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Smartly forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form. Videre forbeholder Smartly seg retten til å utlevere personopplysninger om Kunden til partnere og andre tredjeparter som ledd i oppfyllelsen av Avtalen eller utførelse av Tjenesten. Smartly har videre rett til å utlevere personopplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov, eller i tilfeller hvor slik utlevering er nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre.

21.5 Dersom Smartly utleverer kundeinformasjon vil dette skje i henhold til skriftlig databehandleravtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til kun å behandle opplysninger i samsvar med formålet med denne kontrakten og lovgivningen. Smartly vil kun utlevere kundeopplysninger til mottaker i land utenfor EØS dersom dette er tillatt i medhold av loven.

21.6 Ved å abonnere på Tjenestene fra Smartly samtykker Kunden i at personopplysninger blir behandlet elektronisk for nevnte formål, og aksepterer også å motta informasjon og markedsføring via e-post. Kunden kan gebyrfritt frabe seg markedsføringshenvendelser ved å kontakte Smartly.

22. MELDINGER

22.1 Kunden skal ved inngåelse av Avtalen gi Smartly en fullstendig oversikt over primærkontaktinformasjon, herunder navn, adresse, mobiltelefonnummer og e-post, samt eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å aktivere og levere Tjenesten. Dersom Kunden er en boligsammenslutning, plikter vedkommende boligsammenslutning å gi tilsvarende informasjon om beboerne

22.2 Enhver endring av Kunden/beboer, flytting eller annen relevant informasjon skal umiddelbart meddeles til Smartly av Kunden skriftlig. Dersom Kunden er en boligsammenslutning er styret er ansvarlig for å gi relevant informasjon for at Smartly skal kunne aktivere og levere Tjenesten.

22.3 Kunden plikter å gi Smartly sin vanlige e-postadresse og mobiltelefonnummer, og aksepterer at Smartly benytter denne til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller eventuelt utstyr som er omfattet av Avtalen. Hvis Kunden ikke har informert Smartly om hvilken e-postadresse og mobiltelefonnummer varsler skal sendes til, vil Smartly sende varslene til den e-postadresse Kunden har gjennom Avtalen med Smartly. Smartly kan velge å varsle Kunden i faktura, sms, e-post eller annen post.

23. IMMATERIELLE RETTIGHETER

23.1 Smartly eller deres leverandører/lisensgivere har eierskap til og har alle immaterielle rettigheter i Tjenestene i alle territorier, uavhengig av hvordan slike rettigheter er registrert eller sikret juridisk.

23.2 Gjennom å bruke Tjenesten vil Kunden kunne få tilgang til programvare som er utviklet av Smartly og/eller deres partnere. Kunden gis en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke Tjenesten, herunder enhver programvare som gjøres tilgjengelig for Kunden som en del av Tjenesten, i samsvar med disse Alminnelige vilkår.

23.3 Kunden har ikke rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verker av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten (eller deler av denne), med mindre dette er tillatt i henhold til ufravikelig lov.

24. LOVVALG, TVISTER

24.1 Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

24.2 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler med Stavanger tingrett som rett verneting.

BRUK AV COOKIES

Vår nettside bruker "cookies" (informasjonskapsler) slik at vi kan gi deg bedre service og innhold. Smartly bruker cookies hovedsakelig for  optimalisering av innhold. Vi bruker cookies for å forenkle din bruk av våre nettsider.

For at Smartly skal kunne utvikle og forbedre nettstedet vårt bruker vi Google Analytics. Google Analytics er levert av Google, Inc ("Google"), som benytter cookies, som er tekstfiler som plasseres på din databaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google, og lagres på selskapets servere.

Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.