VILKÅR

Alminnelige vilkår for avtale om levering av Smartly
produkter/tjenester

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND

1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for levering og bruk av Smartlys tjenester (Tjenesten).  

1.2 Avtalens parter er Lyse Energi AS, org.nr: 980 335 224 (Leverandøren) og mottaker/bruker av Tjenesten (Kunden).

2. AVTALEDOKUMENTER

2.1 Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av Kundens bestilling og Alminnelige vilkår for Tjenesten.    

2.2 Avtalen inngås ved at Kunden sender inn bestilling på en eller flere Smartly Tjenester der disse Alminnelige vilkår inngår og/eller aksepterer Avtalen elektronisk.  

2.3 Dersom Kunden er en boligsammenslutning består avtaleforholdet av en driftsavtale og disse Alminnelige vilkår for Tjenesten.    

2.4 De til enhver tid gjeldende vilkår er også tilgjengelige på vår nettside www.smartly.no.

3. KREDITTVURDERING OG SIKKERHETSSTILLELSE

3.1 Leverandøren inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da Tjenesten innebærer et kredittelement, har Leverandøren saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at Leverandøren til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt innhente kredittvurdering av Kunden.  

3.2 Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter Leverandørens mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Leverandøren avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

4. ANGRERETT

4.1 Dersom Kunden er en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet tilsendt.  

4.2 Kunden kan på uttrykkelig anmodning gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen. Dersom Kunden i et slikt tilfelle likevel benytter angreretten, må Kunden betale for den delen av Tjenesten som Kunden har kunnet ta i bruk fram til angreretten utøves.

5. LEVERANDØRSKIFTE

5.1 Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til Leverandøren, er Kunden selv ansvarlig for å si opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er).

6. BREDBÅND OG KOMMUNIKASJONSLØSNING MV.

6.1 Det er en forutsetning for å levere og bruke Tjenesten at Kunden har tilgjengeliggjort bredbånd og kommunikasjonsutstyr som oppfyller Leverandøren minimumskrav for den Tjenesten som skal leveres (Jfr. www.smartly.no). Kunden er ansvarlig for alle kostnader knyttet til bredbåndsnett og annet utstyr som er nødvendig for å motta og bruke Tjenesten.  

6.2 Kunden samtykker til at Leverandøren benytter Kundens bredbåndlinje til å kommunisere datatrafikk til sine sentrale løsninger.  

6.3 Bruk av Tjenesten forutsetter at Kunden løpende holder programvare på utstyr som benyttes i tilknytning til Tjenesten oppdatert i henhold til retningslinjer fra Leverandøren.

7. EIERSKAP OG ANSVAR FOR UTSTYR

7.1 Kunden er eier av alt utstyr som benyttes for leveranse av Tjenesten og er selv ansvarlig for at dette fungerer etter sin hensikt.  

7.2. Kunden er ansvarlig for vedlikehold og nødvendig oppgradering m.v. av utstyret.  

7.3 Leverandøren er ikke under noen omstendighet ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som benyttes i tilknytning til Tjenesten, eller for skade eller tap slikt utstyr påfører Kunden eller tredjemann.

8. SERVICE

Dersom annet ikke er særskilt skriftlig spesifisert gjelder følgende for service:  

8.1 Kunden forplikter seg til å sette seg inn i betjeningen av Tjenesten og tilknyttet utstyr i henhold til tilgjengelig dokumentasjon.  

8.2 Kunden skal regelmessig teste utstyret og ved mistanke om feil, varsle Leverandøren. Leverandøren vil der det er mulig foreta fjerndiagnostisering og fjernservice fra kundesenter.  

8.3 Ved behov for servicetekniker er kunden selv ansvarlig for å kontakte elektroinstallatør.  

8.4 Dersom Kunden er en boligsammenslutning, er det kun medlemmer av boligsammenslutningens styre som skal håndtere service og varsling av feil på fellestjenester til kundeservice hos Leverandøren. Jf. Pkt.16 og Pkt.17

9. GENERELT OM BRUK AV TJENESTEN

9.1 Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Leverandøren og/eller produsenten av monterte produkter har tilgjengeliggjort for Tjenesten på sine hjemmesider (Jfr. www.smartly.no).  

9.2 Tjenesten skal kun brukes sammen med produkter og utstyr som til enhver tider godkjent av Leverandøren. Alt slikt utstyr må være «Smartly enabled» for at Tjenesten skal fungere.  Kunden aksepterer at enhver bruk av Tjenestene i tilknytning til eller i kombinasjon med utstyr eller andre tjenester som ikke er godkjent av Leverandøren innebærer et brudd på de Alminnelige vilkår for Tjenesten.  

9.3 Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte.  

9.4 Bruk av Tjenesten i strid med punkt 9 gir Leverandøren rett til å stanse Tjenesten og heve avtalen med Kunden med umiddelbar virkning.

10. STENGING OG BRUKERRESTRIKSJONER

10.1 Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner.  Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal så langt som mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd.  

10.2 Leverandøren har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen én (1) måned etter Kunden har mottatt skriftlig varsel om stenging, eller dersom Kunden opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenesten.  Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak.  I de tilfellene stengingen skyldes Kundens forhold, påløper kostnader for Tjenestene i inntil tre måneder etter stenging (i oppsigelsestiden, jf. punkt11.3). Dersom Kunden er i bindingstid (jf. punkt 11.2, punkt 11.3 eller punkt11.4), påløper Avtalens kostnader inntil bindingstiden har utløpt.  

10.3 I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner har Leverandøren etter forutgående varsel rett til tilgang til Kundens eiendom og boenhet hvor utstyret som muliggjør levering av Tjenesten er installert.  

10.4 Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på Leverandøren sin supportside (jf. support.smartly.no).

11. AVTALENS VARIGHET, OPPSIGELSE

11.1 Avtalen løper fra den dato Kunden har bestilt Tjenesten.  

11.2 Avtalen kan sies opp med tre (3) måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen fant sted. Dersom Kunden er en boligsammenslutning er denne ansvarlig for oppsigelse på vegne av boligsammenslutningen.  

11.3 Dersom Avtalen sies opp av Kunden vil ikke forhåndsbetalt beløp refunderes. Leverandøren har ikke rett til å si opp avtalen dersom den er forhåndsbetalt.

12. KUNDENS FORPLIKTELSER OG ANSVAR

12.1 Tilgang til Leverandørens tjenester forutsetter at den som skal benytte Tjenesten registrerer seg som bruker hos Leverandøren. Leverandøren forbeholder seg retten til å avslå en søknad om registrering.    

12.2 Søknad om registrering skal gjøres via Leverandørens App (siste tilgjengelige versjon) eller på de andre måter som til enhver tid aksepteres av Leverandøren. For å registrere seg må brukeren oppgi den til en hver tid påkrevde informasjon.  

12.3 Tilgang til tjenesten forutsetter at kunden har registrert den til en hver tid nødvendige betalingsinformasjon. Fortjenester hvor det er påkrevd skal kunden registrere et gyldig betalingskort.    

12.4 For tjenester hvor det er påkrevd skal kunden sørge for at betalingskortet som er registrert er gyldig, ikke er blokkert og at den tilknyttede kontoen, om noen, har tilstrekkelig dekning. Kunden skal registrere nytt betalingskort senest innen utgangen av kalendermåneden før registrert betalingskort utløper.  

12.5 Kunden skal sørge for at Innloggingsinformasjon behandles og benyttes på en sikker måte og at den ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.  

12.6 Kunden skal sørge for at mobiltelefon eller annet teknisk utstyr som benyttes av Kunden fungerer tilfredsstillende og er kompatibelt med Leverandørens tjenester og app, dersom aktuelt. Ytelseskrav som til en hver tid gjelder i forhold til Leverandørens tjenester og app er tilgjengelig på www.smartly.no  

12.7 Kunden er ansvarlig for å ha oppdatert til den til en hver tid siste versjonen av Leverandørens app.

13. ENDRING AV TJENESTENE

13.1 Leverandøren har rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, etter minst én(1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Leverandøren avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

13.2 Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at endring er trådt ikraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen.  

13.3 Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

14. PRIS OG ENDRING AV PRIS

14.1 Kunden skal betale de engangskostnader, månedsbeløp, og eventuelle variable- og bruksavhengige kostnader som er angitt ved bestilling av Tjenesten.  

14.2 Pris på Tjenester kan endres med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Leverandøren avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.  

14.3 Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at prisendring er trådt ikraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen.

15. FAKTURERING OG BETALING

15.1 Dersom ikke annet er avtalt vil etableringsavgift faktureres ved påbegynt leveranse. Annen fakturering påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk. For øvrig følger fakturering og betaling Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår (Jfr. www.smartly.no).  

15.2 Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkasso- lovgivningen.  

15.3 Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.  

15.4 Dersom Kunden er en boligsammenslutning, sendes faktura for felles Tjenester til vedkommende boligsammenslutning ved styret dersom ikke annet er avtalt.  

15.5 Tilleggstjenester som i dag inngår i Tjeneste-pakkene, eller eventuelle nye tjenester, kan i fremtiden bli gjenstand for egne priser og/eller gebyrer.

16. MANGLER OG REKLAMASJON

16.1 Kunden må melde fra om feil ved Tjenesten til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget/eller burde ha blitt oppdaget.  

16.2 Dersom feil gjelder fellestjenester i en boligsammenslutning meldes feil til boligsammenslutningens styre som skal håndtere varsling.  

16.3 Leverandøren svarer ikke for feil ved Tjenesten som skyldes feil ved Kundens bruk av Tjenesten eller tilknyttet utstyr.  

16.4 Leverandøren er ikke ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som er tilknyttet Tjenesten eller for feil eller mangler forårsaket av slikt utstyr.

17. FEILRETTING OG FJERNSERVICE

17.1 Leverandøren er kun ansvarlig for feilretting på den del av Tjenesten som er levert av Leverandøren.  

17.2 Kunden skal i den grad det er mulig undersøke om feilen er innenfor eget eller Leverandørens drifts- og vedlikeholdsansvar. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Leverandøren måtte ha i forbindelse med feilretting dersom feilen viser seg å ligge innenfor Kundens eget ansvar, eksempelvis eget eller tredjeparts utstyr, kabling, kommunikasjonsløsning m.v.  

17.3 Dersom Kunden er en boligsammenslutning, er det kun medlemmer av boligsammenslutningens styre som skal håndtere varsling av feil.

18. HEVING

18.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning.  

18.2 Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Leverandøren, at Kunden gjør endringer på utstyret, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten.  

18.3 Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens mislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren. Videre plikter Kunden å betale det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet.

19. ERSTATNING

19.1 Leverandøren sitt erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte og påregnelige merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold.  

19.2 Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra Leverandøren sin side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Leverandøren, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, strøm- og nettkostnader, avsavnstap og følgetap.  Kunden kan heller ikke kreve erstattet tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr eller Kundens bruk av Tjenestene i strid med disse Alminnelige vilkår. Leverandøren bærer ikke ansvaret for tap av eller skade på Kundens utstyr eller eiendeler, og Kunden må selv sørge for at slikt tap er dekket av Kundens forsikring.  

19.3 Leverandøren sitt ansvar er begrenset oppad til den årlige sum Kunden som påføres tapet betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.  

19.4 Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.  

19.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap hos Kunden som forårsakes av: a) Kundens feil eller uaktsomhet. b) Feil eller utilstrekkelig funksjonalitet knyttet til Kundens mobiltelefon eller annet teknisk utstyr. c) feil, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, internett eller annet kommunikasjonsnettverk, eller en eventuell teleoperatørs handlinger eller unnlatelser som påvirker Tjenestens funksjonalitet eller tilgjengelighet. d) at Tjenesten har blitt kansellert av Leverandøren.  

19.6 Kunden er erstatningsansvarlig for direkte tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold.

20. KUNDENS TAPSBEGRENSNINGSPLIKT OG MEDVIRKNINGSANSVAR

20.1 Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

21. OVERDRAGELSE

21.1 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Leverandørens forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse påløper et endringsgebyr.  

21.2 Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Leverandøren være gjort opp.  

21.3 Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk.  

21.4 Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Ved slik overdragelse har Kunden rett på minst én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg overdragelsen, har Kunden rett til å bringe Avtalen vederlagsfritt til opphør fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at varslet overdragelse er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt overdragelsen.

22. TAUSHETSPLIKT, PERSONOPPLYSNINGER

22.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, Kundens personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern, er tilgjengelig i personvernerklæringen som finnes på Leverandøren sine nettsider.    

22.2 Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Leverandøren har fått om Kunden, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det er saklig grunn.

23. INFORMASJON FRA KUNDEN, KOMMUNIKASJON

23.1 Kunden skal ved inngåelse av Avtalen gi Leverandøren en fullstendig oversikt over primær kontaktinformasjon, herunder navn, fødselsdato, adresse, mobiltelefonnummer og e-post, samt eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å aktivere og levere Tjenesten. Dersom Kunden er en boligsammenslutning, plikter vedkommende boligsammenslutning å gi tilsvarende informasjon om beboerne.  

23.2 Enhver endring av Kunden/beboer, flytting eller annen relevant informasjon skal umiddelbart meddeles til Leverandøren av Kunden skriftlig. Dersom Kunden er en boligsammenslutning er styret er ansvarlig for å gi relevant informasjon for at Leverandøren skal kunne aktivere og levere Tjenesten.  

23.3 Kunden aksepterer at Leverandøren benytter kontaktinformasjonen til å varsle Kunden om forhold som gjelder Avtalen. Leverandøren kan velge å varsle Kunden på telefon, SMS, e-post eller via brevpost.

24. ENDRINGER

24.1 Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse Alminnelige vilkår og betingelser. Ved endringer av disse skal Leverandøren omgående informere Kunden og oppdatere vilkår og betingelser på www.smartly.no. Dersom Kunden deretter fortsetter å benytte Tjenesten skal Kunden anses å ha akseptert endringene.

25. IMMATERIELLE RETTIGHETER

25.1 Leverandøren eller deres leverandører/lisensgivere har eierskap til og har alle immaterielle rettigheter i Tjenestene i alle territorier, uavhengig av hvordan slike rettigheter er registrert eller sikret juridisk.  

25.2 Gjennom å bruke Tjenesten vil Kunden kunne få tilgang til programvare som er utviklet av Leverandøren og/eller deres partnere. Kunden gis en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke Tjenesten, herunder enhver programvare som gjøres tilgjengelig for Kunden som en del av Tjenesten, i samsvar med disse Alminnelige vilkår.  

25.3 Kunden har ikke rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verker av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten (eller deler av denne), med mindre dette er tillatt i henhold til ufravikelig lov.

26. LOVVALG, TVISTER

26.1 Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.  

26.2 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler med Stavanger tingrett som rett verneting.

PERSONVERNERKLÆRING

Lyse Energi AS tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.  
Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring. 
Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Lyse Energi AS ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder, er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

Lyse har også utnevnt et personvernombud som skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern, og skal sikre at vi følger personopplysningsloven.

VÅRE NETTSIDER

Informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider Se egen beskrivelse av vår bruk av informasjonskapsler (cookies) i våre digitale løsninger på vår nettside: https://www.smartly.no   

GENERELT FOR ALLE VÅRE TJENESTER

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilket formål? 
Når du ønsker å inngå en avtale med oss, må vi registrere nødvendig informasjon for å levere våre produkter og tjenester til deg: 

Kontaktinformasjon og kjøpshistorikk  
Kontaktinformasjon er normalt navn, fødselsdato, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.  Vi lagrer informasjon om hvilke tjenester og produkter du har kjøpt hos oss. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.   
Dette er informasjon vi behandler for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkter og tjenester korrekt.  Dersom betingelsene for ditt produkt eller kundeforholdet endres, trenger vi informasjonen for å kunne varsle deg i forkant av endringen i henhold til vilkårene. Vi benytter også denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).   

Kredittinformasjon 
Vi inngår avtale med våre kunder under forutsetning av at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Noen tjenester innebærer et kredittelement, og vi har da et saklig behov for å innhente kredittvurdering. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du få tilsendt gjenpart med innholdet av kredittsjekken.  
Vi lagrer kontonummeret som innbetalingen på din faktura kommer fra, når det er betalt fra samme kontonummer 3 ganger på rad. Vi lagrer kontonummer for å kunne utbetale/tilbakebetale eventuelle beløp til riktig kontonummer.  Hvis du velger å betale for noen av våre tjenester med kredittkort vil kredittkortinformasjonen din bli lagret hos oss for å kunne gjennomføre transaksjoner. 

Informasjon knyttet til kommunikasjon med oss 
Vi lagrer opplysninger gitt via din kommunikasjon med osssom når du kontakter kundeservice eller har annen dialog med oss. Dette er for eksempel informasjon om den dialogen vi har med deg om din bruk av våre tjenester, e-poster du sender oss og problemer du rapporterer inn. Vi lagrer denne informasjonen for å kunne gi deg best mulig service når du kontakter oss ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold. I tillegg kan vi tilpasse informasjon vi sender deg ut fra hvilke spørsmål du har stilt vår kundeservice: For eksempel for å gi deg tips om selvbetjeningsløsninger eller enklere måter å betale faktura på. 

Preferanser og tilpasning av kundekommunikasjon 
Vi lagrer informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi ved at du selv oppgir interesser og ved at vi ser på hvilke produkter og tjenester du kjøper av oss. 
Formålet med å behandle denne informasjonen, er å være relevante i kommunikasjonen med deg, for at du skal få mest mulig ut av kundeforholdet ditt med oss. Som en del av vår kundepleie kan det forekomme at vi sender deg markedsføring om tilsvarende varer og tjenester som du har hos oss. Vi tilpasser vår kundekommunikasjon gjennom at vi bruker informasjon registrert for å sikre at du ikke får markedsføring av produkter som ikke er relevante for deg. Vi bruker adresse for å sikre at du bare blir tilbudt tjenester tilgjengelige på din adresse, vi bruker for eksempel informasjon om du har aktiv avtale om e-faktura for å tilpasse om du skal eller ikke skal ha informasjon om dette, vi bruker informasjon om alder for å tilpasse at bare de som er i målgruppen får markedsføring om spesielle tilbud for unge og så videre. Dersom du samtykker til det, benytter vi også din informasjon for å tilby deg nye varer, tjenester og kundefordeler som vi tror kan være interessante for deg. I tillegg til kundekommunikasjon via e-post/sms, er vi aktive på plattformer som Facebook og Instagram, og vi bruker de samme opplysningene for å sikre at markedsføring via disse kanalene er relevante for deg.   

Bruksinformasjon 
Vi lagrer informasjon om ditt bruksmønster. Dette inkluderer når du logger inn og ut av kontoen, kjøp og bestillinger, og andre klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved hjelp av informasjonskapsler (se vår cookiepolicy). Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies) slik at du kan utføre selvbetjening og vi kan gi deg bedre service og innhold.   

Utlevering av personinformasjon 
I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si, at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.  Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av it-plattform, markedsføring, drift av app til kundefordelsprogram og lignende.   Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.   Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer: 
a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,  b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,  c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller  d.  Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.   

Informasjon spesielt relatert til Lys- og varmestyringstjenester 

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilke formål? Når du inngår en avtale med oss om leveranse av Lys- og varmestyringstjenester lagrer vi informasjon om enheter tilkoblet vår tjeneste. For disse enhetene lagrer vi informasjon om hvilket rom de er installert i, hvilken tilstand de har og bruksinformasjon av tjenesten relatert til disse. Denne informasjonen blir brukt for at du skal kunne endre tilstanden via tilgjengelige brukergrensesnitt og for at vi skal kunne yte service ved feil.  Disse opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data iht bokføringslov. 

Informasjon spesielt relatert til Energiservicetjenester 

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilke formål?  Når du inngår en avtale med oss om leveranse av Energiservice lagrer vi informasjon om målerne som blir installert hos deg og forbruket de rapporterer til oss. Datainnsamlingen danner vårt grunnlag for fakturering.  Disse opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data iht bokføringslov. 

Teknisk informasjon om ditt tekniske anlegg Vi bruker forbruksdata for å ha oversikt over kvaliteten på leveransen hos deg, slik at vi kan sikre god ytelse. Vi bruker også denne informasjonen for å proaktivt varsle deg om potensielle feil eller mangler ved ditt utstyr.   

DINE RETTIGHETER

Du har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbetfor å gjøre det enkelt for deg å utøvedisse rettighetene hos oss. Ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, vil du få innsyn i dine personopplysninger og mulighet til å rette dem. Dersom du ikke finner det du leter etter der, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Dine rettigheter omfatter:
Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
Retting. Rette og supplere opplysninger om deg.
Sletting. Du kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige, for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata, vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre.
Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
Innsigelse. Be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profileringforbruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.
Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

HENVENDELSER OG SPØRSMÅL OM PERSONVERN

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål, kommentarer eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Kontaktinformasjon: support@smartly.no  

Lyse har utnevnt et personvernombud som skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern og sikre at vi følger personopplysningsloven. Dersom du ikke får nødvendig bistand fra Kundesenteret eller via våre personvernsider, kan du kontakte personvernombud Marit Ramstad Garvik, e-post: personvernombud@lyse.no  

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser. 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag, at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.  

Sist oppdatert 30.09.2021

Bruk av cookies

Vår nettside bruker "cookies" (informasjonskapsler) slik at vi kan gi deg bedre service og innhold. Lyse Energi bruker cookies hovedsakelig for  optimalisering av innhold. Vi bruker cookies for å forenkle din bruk av våre nettsider.

For at vi skal kunne utvikle og forbedre nettstedet vårt bruker vi Google Analytics. Google Analytics er levert av Google, Inc ("Google"), som benytter cookies, som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google, og lagres på selskapets servere.

Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.